เรารับสอน โดยออกแบบหลักสูตรเพื่อคุณโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นในองค์กร หรือ ตัวต่อตัว ในสถาบันการศึกษา จนไปถึงในมหาวิทยาลัย ทั้งนอกและในสถานที่ หลักสูตรที่ได้สอน ที่ผ่านมานั้นส่วนใหญ่จะเป็นตั้งแต่พื้นฐาน ไปจนถึงการการประยุกต์ใช้งานของบอร์ด microcontroller  หรือ บอร์ด Embedded ต่างๆ อย่างเช่น Arduino , NodeMCU , STM32  , Raspberry Pi เป็นต้น อีกทั้งยังมีเรื่องการออกแบบวงจร การทำลายวงจร PCB Design การเลือกใช้ การเลือกซื้ออุปกรณ์สำเร็จรูป Module ต่างๆ เป็นต้น

Arduino
arduinoarduino2arduino3arduino4

NodeMCU

nodemcu3nodemcu4nodemcu1nodemcu4

Raspberry Pi

raspberrypiraspberrypi2raspberrypi3raspberrypi4

STM32

mbed-nucleo-rtos-coursembed-nucleo-rtos-course2

Website: https://tesracademy.wordpress.com
Facebook : http://www.facebook.com/ThaiEmbedded
Youtube Channel : http://www.youtube.com/tesrchannel
Email : ceo.anoney.potter@gmail.com
line id : @ion1900z
Tel. 090-465-6519